Podmienky ochrany osobných údajov
Zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári poskytovanie osobných údajov potvrdzujete, že ste sa zoznámili a súhlasíte s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, nezdieľajte s nami svoje osobné údaje. Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s týmito podmienkami je poskytovaný na dobu neurčitú, ibaže by z účelu spracúvania osobných údajov vyplývala doba kratšia. Tým nie je dotknuté vaše právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Sme potešení vašou návštevou na našich webových stránkach a tiež vaším záujmom. Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou spracovávame v súlade s právnymi predpismi, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov použité len na účely a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu tovaru či služieb a pod. 

Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách k zasielaniu obchodných oznámení, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, na ktorý boli zhromaždené a v nevyhnutnom rozsahu. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho povolenia odovzdávané iným správcom osobných údajov. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je prípustné len na základe povinnosti ustanovené právnymi predpismi.

Zasielanie obchodných oznámení
Vami poskytnutú emailovú adresu je spoločnosť O úspechu, s.r.o. oprávnená využiť na zasielanie obchodných oznámení obsahujúce informácie o novinkách, organizovaných akciách, súťažiach alebo o k ponuke výrobkov a služieb spoločnosti O úspechu, s.r.o. alebo tretích strán .V prípade, že si neželáte ďalší zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenia .

Bezpečnosť
O úspechu, s.r.o. prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovávanie vašich osobných údajov a prístup k nim bude zabezpečovaný iba na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu zákona.

Právo na informácie
Je našou zákonnou povinnosťou vás ako subjekt osobných údajov informovať o tom, že poskytnutie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. Máte právo byť kedykoľvek na požiadanie informovaný o tom, aké údaje o vás spracovávame , na aké účely a ďalej o tom, akým ďalším subjektom sú vaše osobné údaje prenášané, v akom rozsahu a na aký účel. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, blokáciu alebo likvidáciu nesprávnych alebo nepresných údajov. V prípade, že k poskytnutiu vašich osobných údajov bol požadovaný vás výslovný súhlas, máte právo vás súhlas kedykoľvek písomne ​​a bez postihu odvolať, a to zaslaním oznámenia na našu elektronickú adresu taxus@taxus.cz.

Spracovanie osobných údajov tretími stranami
Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že ak kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, a spoločnosť O úspechu, s.r.o. nemôže byť zodpovedná za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán - prevádzkovateľov týchto iných webových stránok s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si prosím skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.